خانه » قمری » رمضان » احکام شرعی مبطلات روزه ( فروبردن سر در آب)
احکام شرعی مبطلات روزه ( فروبردن سر در آب)

احکام شرعی مبطلات روزه ( فروبردن سر در آب)

مسأله ۱۶۰۸ اگر روزه دار عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد، بنابراحتياط واجب بايد قضاي آن روزه را بگيرد ، ولي اگر تمام بدن را آب بگيرد و مقداري از سر بيرون باشد، روزه باطل نمي شود. (مرحوم امام)

خوئي، بهجت، وحید: روزه اش (بهجت: بنابرأقوي) باطل مي شود…

گلپايگاني، صافي، فاضل: بنابراحتياط واجب روزه اش باطل مي شود…

تبريزي: بنابراحتياط روزه اش باطل می شود…

سبحانی: باید قضای آن روزه را بگیرد.

مكارم : روزه دار بنابراحتياط واجب تمام سر را عمداً در آب فرو نبرد ، فرو بردن سر در مایعاتی مانند گلاب و آبهای مضاف دیگر حکم آب مطلق را دارد

زنجاني : بر روزه دار حرام است كه عمداً تمام سر را در آب فرو برد، اگر چه باقي بدن او از آب بيرون باشد ، اگر سر را در آب فرو برد ظاهراً روزه اش باطل نمي شود و احتياط مستحب در  روزه واجب، آن است كه دوباره بجا آورد و اگر تمام بدن را آب بگيرد ولي تمام يا مقداري از سر بيرون باشد، اشكال ندارد.

سيستاني : فرو بردن تمام سر درآب روزه را باطل نمي كند ولي كراهت شديد دارد.

مظاهری : فرو بردن سر درآب روزه را باطل نمی کند گرچه مستحب است که تمام سر را در حال روزه در آب فرو نبرد.

مسأله ۱۶۱۳- اگر روزه دار بي اختيار در آب بيفتد و تمام سر او را آب بگيرد، يا فراموش كند كه روزه است و سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمي شود. (مرحوم امام)

 زنجاني: اشكال ندارد و روزه او باطل نمي شود.

مكارم : اگر روزه دار بي اختيار در آب بيفتد يا او را در آب بيندازند و سر او زير آب رود يا فراموش كندكه روزه است سر در آب فرو برد، روزه او باطل نمي شود، ولي اگر يادش بيايد، بنابراحتياط واجب بايد فوراً سر را از آب بيرون آورد.

مسأله ۱۶۱۶- اگرفراموش كند كه روزه است و به نيّت غسل سر را در آب فرو برد، روزه و غسل او صحيح است. (مرحوم امام)

زنجاني : اگر به جهت عذري به نيّت غسل سر را در آب فرو برد، مثل اين كه فراموش كند كه روزه  است يا بدون تقصير مسأله را نداند غسل او صحيح است و معصيتي نكرده است .

درباره‌ی صراط

cloobDonbalerLinkPadTwitterFacebookyahoo

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد