خانه » قمری » رمضان (برگ 10)

رمضان

سبک زندگی قرانی (محبوبیت )

محبوب شدن

شاگردان فلاسفه فقط متعلم‌اند و فلاسفه، نفوذی بالاتر از نفوذ یک معلم ندارند؛ اما انبیا نفوذشان از قبیل نفوذ یک محبوب است؛ محبوبی که تا اعماق روح محب راه یافته و پنجه افکنده است و تمام رشته‌های حیاتی او را در دست گرفته است بیشتر بخوانید »

جاهایی که قضا و کفاره لازم است

احکام قضای روزه

اگر در وقت بجا آوردن آن غفلت داشته ، بنابراحتياط كفّاره لازم است ولي اگر در يادگرفتن مسأله تقصير نكرده باشد كفّاره واجب نيست. بیشتر بخوانید »

جاهایی که فقط قضا لازم است(۲)

احکام قضای روزه

جاهای که فقط قضا لازم است بیشتر بخوانید »

جاهایی که فقط قضای روزه واجب است(۱)

احکام قضای روزه

در چند صورت فقط قضاي روزه بر انسان واجب است و كفّاره واجب نيست بیشتر بخوانید »

احکام کفاره روزه (۳)

احکام کفاره روزه

كسي كه عمداً روزه خود را باطل كردهاگر بعد از ظهر مسافرت كند، ياپيش از ظهر براي فرار از كفّاره سفر نمايد ایا کفاره از او ساقط میشود؟ بیشتر بخوانید »

احکام کفاره روزه (۲)

احکام کفاره روزه

كسي كه مي تواند وقت را تشخيص دهد، اگر به گفته كسي كه مي گويد مغرب شده افطار كند و بعد بفهمد مغرب نبوده است قضا و كفّاره بر او واجب مي شود. بیشتر بخوانید »

احکام کفاره روزه(۱)

احکام کفاره روزه

كسي كه مي خواهد دو ماه كفّاره روزه رمضان را بگيرد، بايد سي و يك روز آن راپي در پي بگيردونباید بین این 31 روز فاصله ای بیفتد یا از روزهای که روزه گرفتن در ان حرام است باشد مثل عید قربان و اگربقيه آن پي در پي نباشد اشكال ندارد بیشتر بخوانید »

احکام روزه قضا (۲)

روزه قضا

از جهت تأخير در سال اول براي هر روز يك مد طعام به فقير بدهد و اما از جهت تأخير چند سال بعدي، چيزي بر او واجب نيست. بیشتر بخوانید »

احکام روزه قضا(۱)

روزه قضا

اگر شخصی قضاي روزه چند رمضان بر او واجب باشد و در نيّت معيّن نكند روزه اي را كه مي گيرد قضاي كدام رمضان است قضاي کدام سال برای او حساب مي شود؟ بیشتر بخوانید »

مکروهات روزه داری

مکروهات روزه داری

انچه برای روزه دار مکروه است بیشتر بخوانید »

?????? ???? 8 ??